Huisregels

Inleiding

Open-Up!|Fun-Kidz biedt naschoolse- en buitenschoolse opvang aan kinderen tussen 4 en 13 jaar.

Het huisreglement is van toepassing op alle bso’s van Open-Up!|Fun-Kidz en dient als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Open-Up!|Fun-Kidz.

Artikel 1: brengen, halen en afmelden van de kinderen

Buitenschoolse opvang (BSO):

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag,

na schooltijd vanaf 14.30 tot 18.15 uur. (14:00 continurooster)

Op woensdag en ook facultatief op vrijdag,

van 12.30 tot 18.15 uur.

In de 12 weken schoolvakantie: maandag t/m vrijdag,

van 08.00 tot 18.15 uur.

Vakantieopvang:

12 weken van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk uw kind op tijd (voor 09:30) te brengen en te halen. Uw kind te laat brengen of ophalen is voor zowel uw kind als de pedagogisch medewerkers niet prettig. Wij hanteren de regel dat bij later ophalen of vroeger brengen u hiervoor een rekening ontvangt conform het geldende uurtarief. Afwijkende afspraken over haal- en breng tijden zijn altijd bespreekbaar.

Indien uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, moet u dit van te voren doorgeven aan de pedagogisch medewerkers. Kinderen worden niet aan voor de pedagogisch medewerkers onbekende personen meegegeven. Als uw kind niet komt op de afgesproken dag(en) dient u dit vóór 09.00 uur te melden bij BSO Open-Up!|Fun-Kidz.

In verband met onze activiteiten planning tijdens vakantiedagen, graag brengen vóór 09:30, zodat wij tijdig aan ons (dag) uitje kunnen gaan met de Kidz

Artikel 2: opvang op schoolvrije dagen en extra opvang tijdens schoolvakanties

De aanvraag voor deze opvangmogelijkheden moet separaat worden ingediend bij de locatiemanager, via de ouderapp.

Artikel 3: wisselen van dagdelen

Indien uw kind is geplaatst op vaste dag(delen) kan het voorkomen dat u hiervan wilt of moet afwijken. Het is beperkt mogelijk om een vast dagdeel te wisselen voor een dagdeel dat uw kind normaal niet komt. Het wisselen van een dagdeel kunt u aanvragen bij de locatiemanagers. O.b.v. wettelijke en kwalitatieve normen wordt dan beoordeeld of de aanvraag gehonoreerd kan worden. Het wisselen van een dagdeel is kosteloos. Het wisselen van een dagdeel is slechts mogelijk binnen de aaneengesloten periode van 1 week (ma t/m vrij). Het wisselen van dagdelen is niet mogelijk wanneer het dagen betreft die volgens de CAO zijn vastgesteld als vrije dagen.

Artikel 4: vakantie

De BSO’s van Open-Up!|Fun-Kidz zijn 52 weken per jaar open, van maandag t/m vrijdag, en m.u.v. feestdagen conform de CAO-kinderopvang. Het kan voorkomen dat tijdens de school vakantie- periodes het aantal kinderen in de groepen zo klein is dat we deze samenvoegen en/of de kinderen opvangen op een andere BSO van Open-Up!|Fun-Kidz. Vooraf vindt onder de gebruikers een inventarisatie plaats over het daadwerkelijke gebruik van de opvang tijdens vakantieperiodes.

Artikel 5: ziekte

Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind ‘ziek’ is. Een ziek kind heeft specifieke verzorging en extra aandacht nodig. Een BSO is daar niet op ingericht en kan deze extra zorg dus niet bieden. Wanneer het kind ziek wordt tijdens het verblijf op de BSO, wordt altijd contact met de ouder/verzorger opgenomen. In overleg bepalen we dan welke actie genomen moet worden. Voor het geval dat ouders/verzorgers niet bereikbaar zijn dienen zij twee telefoonnummers van personen aan te leveren die in hun plaats gebeld kunnen worden. Het is ter beoordeling van de leidinggevende van de groep/BSO of het zieke kind moet worden opgehaald. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de zorg in eerste instantie uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt dan contact met ouder/verzorger of de plaatsvervangende persoon opgenomen. Open-Up!|Fun-Kidz adviseert nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het landelijke vaccinatie programma volgens de richtlijnen van de infectiewet. Indien uw kind tijdens de opvangperiode medicijnen in moet nemen stemmen we met u af of dit past binnen het protocol medicijntoediening. In het geval van toediening verzoeken we u de dienovereenkomstige verklaring te ondertekenen. Bij ongevallen waarschuwen wij altijd de dichtstbijzijnde huisarts. Kinderen kunnen niet naar de BSO komen of moeten worden opgehaald in geval van:

Besmettelijke ziekten. Kinderen kunnen elkaar besmetten. We hanteren de richtlijnen van de G.G.D. voor wat betreft het infectiegevaar.

Koorts. Bij een temperatuur van 38 graden of hoger spreekt men van koorts. Bij 37 graden is sprake van verhoging.

Ziek voelen en/of hangerig zijn al, dan niet met verhoging of koorts. Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u de BSO hierover te informeren. Wij willen graag weten wat er met uw kind aan de hand is zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar.

Artikel 6: kennismaken en wennen

Voordat uw kind geplaatst wordt op de BSO van Open-Up!|Fun-Kidz vindt eerst een intakegesprek plaats. Dit kan op de BSO of bij u thuis gebeuren. Tijdens het intakegesprek komen een aantal algemene zaken aan de orde. Natuurlijk is er ruimte voor al uw vragen en gaan we uitgebreid in op de specifieke kenmerken en gewoonten van uw kind. Tijdens dit gesprek zullen o.a. afspraken worden gemaakt over de wenperiode. Zo kunnen u en uw kind kennis maken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken binnen de BSO

Artikel 7: voeding en verzorging

Voedingsmiddelen worden volgens het protocol ‘voeding’ verstrekt. Tijdens het intakegesprek gaan we uitgebreid in op de voedingsgewoonten van uw kind en/of bijzonderheden.

Artikel 8: eigen kleding en speelgoed

Jassen, sjaals, trainingspakken etc. vragen wij u te voorzien van naam of initialen.

Op de BSO is voldoende speelgoed, sport en spel materiaal aanwezig. Het is dan ook niet wenselijk dat u uw kind eigen speelgoed meegeeft, het kan zoekraken of kapot gaan. Open-Up!|Fun-Kidz is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van eigen speelgoed en kleding van uw kind.

Artikel 9: oudercontacten

Tijdens het halen en brengen van de kinderen hebben de ouders de gelegenheid informatie uit te wisselen met de aanwezige pedagogisch medewerkers. Ieder kind krijgt een mentor toegewezen, welke in eerste instantie als contactpersoon naar de ouders/verzorgers kan optreden. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een ouder/mentor- gesprek plaats. Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek met de pedagogisch medewerkers of locatiemanager kan dit ten alle tijden, volgens afspraak.

Artikel 10: klantreactie procedure

Voor ouders en medewerkers

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan geboden:

Klachten & suggesties van klanten/ouders dient men direct door te geven aan de locatie verantwoordelijke. Uiteraard is ook melding van positieve reacties welkom.

Klachten per e-mail worden door de locatiemanager serieus genomen en waar nodig opgelost en of doorgespeeld naar de houder van de BSO.

Klachten die direct binnenkomen bij de houder van de BSO, zullen worden doorgenomen met de desbetreffende locatie.

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie / locatie-verantwoordelijke

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang

Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.

Alle klantreacties worden door Open-Up!|Fun-Kidz geregistreerd. Uw reactie kunt u richten aan een van de medewerkers van de BSO of aan de locatiemanager. Is de betreffende medewerker niet bij machte en/of bevoegd de klacht af te handelen dan zal de locatiemanager deze in behandeling nemen. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan is het mogelijk de klacht in te dienen bij de directie van BSO Open-Up!|Fun-Kidz. Mocht u zich niet kunnen vinden in de afhandeling van uw reactie/klacht dan kunt u zich wenden tot: de onafhankelijke Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Artikel 11: aansprakelijkheid

Door Open-Up!|Fun-Kidz wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens zover de door Open-Up!|Fun-Kidz afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Bovengenoemde aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

Artikel 12: privacy

Regelmatig zullen er foto’s en/of video-opnames van de kinderen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aangeven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Artikel 13: algemeen

Op de BSO Open-Up!|Fun-Kidz is het verboden te roken.

Protocollen zijn ter inzage bij de BSO aanwezig.

Indien het huisreglement wijzigt, wordt u hiervan schriftelijk d.m.v. de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.