Oudercommissie

Beste ouders,

Graag breng ik het volgende voor uw locatie onder de aandacht… Wij zijn als oudercommissie (OC) en ook als houder van BSO Open-Up!|Fun-Kidz op zoek naar ouders die willen deelnemen in het 4-jaarlijks overleg van de oudercommissie. Graag hoor ik van u als ouder(s) de bevindingen over onze BSO en graag geef ik een terugkoppeling over de locatie waar uw kind naar toe gaat. Graag hoor ik van u of daar de interesse is via de mail aan info@open-up.nu of een belletje voor verdere informatie over de OC. Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die mee willen denken met de BSO, daar waar sinds dit schooljaar ouders met hun oudste kinderen de oudercommissie hebben verlaten. Normaliter zitten onze ouders in de OC 4 jaar.

Medezeggenschap: Onze ouders betrekken bij de opvang

Steeds meer ouders kiezen voor een vorm van kinderopvang voor hun jonge kinderen. Dat betekent dat ouders de opvoeding en zorg van hun kinderen met beroepskrachten delen; voor veel jonge ouders een nieuwe situatie. Als ouders hun kind naar een BSO brengen, betrekken zij de BSO bij de opvoedingsomgeving van het kind. Ouders worden in de kinderopvang als “klanten” aangeduid. Open-Up!|Fun-Kidz ziet ouders ook als partner, want in de praktijk blijken ouders zich veel meer zo op te stellen. De een heeft de ander nodig voor een zo goed mogelijke opvoedingssituatie van het kind. De betrokkenheid van ouders is niet alleen in het belang van ouders, maar ook van de kinderen. Als ouders en pedagogisch medewerkers prettig samenwerken en goed communiceren kunnen ze daarmee de verschillende werelden van het kind als het ware ‘verbinden’. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid, wat nodig is als basis voor zijn verdere ontwikkeling.

Medezeggenschap en betrokkenheid van ouders is een belangrijke pijler in de Wet Kinderopvang. Maar… wij willen graag weten of ouders eigenlijk wel betrokken willen worden bij de BSO?

Het eigen kind:

Hierbij staat het wel en wee van het eigen kind in de BSO centraal. De meeste ouders willen graag weten hoe hun kind zich voelt op de BSO. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat alle ouders zich, hoe dan ook, op hun manier, inzetten voor de opvoeding van hun kinderen.

Bij de groep:

Hiermee wordt alles bedoeld wat ouders rechtstreeks aangaat en te maken heeft met de leeftijdsgroep en locatie waarin hun kind zit.

Bij het beleid:

Hier gaat het over interesse in de opvang in zijn geheel en de manier waarop deze georganiseerd wordt. Dit zijn de ouders die interesse tonen om beleidsmatig mee te werken.

Naar aanleiding van deze verschillen in betrokkenheid, zou je vier vormen van ouderparticipatie binnen de opvang kunnen onderscheiden:

Meeleven:

Hierbij is er bij ouders een actieve interesse voor het reilen en zeilen van de BSO en voor de beleving van hun kind. Er is aandacht voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de begeleiders en de ouders. Activiteiten die hierbij passen zijn bijvoorbeeld deelname aan een koffie-ochtend, een knutselavond, of een ouderavond over een thema wat speelt binnen de groep.

Meedoen:

Deze vorm van participatie zie je bij ouders die het leuk vinden iets te doen voor/met hun kind en zijn directe omgeving op de BSO. Hier ligt de klemtoon op het verlenen van hand- en spandiensten, zowel klusjes als meedoen met de kinderen. Het gaat vooral om praktische deelname zoals bijvoorbeeld deelname aan externe activiteiten zoals de Singelloop Breda, meehelpen met ‘het kamperen’ in de afsluitende maand juli, het samen werken aan de buitenruimte, etc.

Meedenken:

Deze ouders willen een adviserende inbreng hebben in de ontwikkelingen in de organisatie en het beleid van de opvang. Hiervoor moeten ouders structureel een plaats krijgen in de organisatie en georganiseerd zijn in bijvoorbeeld een werkgroep van de oudercommissie. Maar deze betrokkenheid zie je bijvoorbeeld ook terug bij een ouderavond over nieuw aankomend werkplan vanuit het (pedagogisch) beleid.

Meebeslissen:

Deze ouders hebben een beslissende bevoegdheid, naast de andere betrokkenen, als het gaat over activiteiten, en (toekomstig) beleid. Ook hier moeten de ouders een plaats krijgen binnen de organisatie, namelijk in de oudercommissie.
Bovenstaande uiteenzetting kan dienen als een simpele kapstok om te kijken of er op de BSO al voldoende gebeurt en op welk gebied nieuwe initiatieven op zijn plaats zijn.

Ik hoor graag van u of ik uw interesse heb gewekt en ik u mag uitnodigen om begin volgend kalenderjaar maart 2024 samen te komen, natuurlijk rekening houdend met de huidige RIVM-regels.

Ik hoor het graag van u

Met vriendelijke en sportieve groet,

Cyril Breinburg

06-53348238

info@open-up.nu