Pedagogisch Beleidsplan

In onderstaande link vindt u het pedagogisch beleidsplan van de Buitenschoolse opvang (BSO) van Open–Up!|Fun-Kidz. Dit plan dient als leidraad voor de pedagogisch (sport)medewerkers m.b.t. omgang met kinderen tussen 4 – 13 jaar en hun ouders in de praktijk.

Iedere Buitenschoolse opvang heeft haar eigen wijze van invulling en uitvoering van de uitgangspunten zoals in dit beleidsplan omschreven. Deze werkwijzen zijn per BSO beschreven in een pedagogisch werkplan. Ook Open–Up!|Fun-Kidz heeft een pedagogisch werkplan. Ouders en medewerkers van de BSO hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding en verzorging van kinderen. Om deze reden vindt BSO Open–Up!|Fun-Kidz het van groot belang dat ouders betrokken zijn bij de totstandkoming en uitvoering van het pedagogisch beleid.

Landelijk Register Kinderopvang nummer

 • Open-Up!|Fun-Kidz Locatie Rugby
 • Terheijdenseweg 516, Breda
  • LRK nr. 211939687
 • Open-Up!|Fun-Kidz Locatie Rugby
 • Kempenerrandweg 9, Etten-Leur
  • LRK nr. 271107066
 • Open-Up!|Fun-Kidz Locatie De Spoorzoeker
 • Pastoor Pottersplein 2, Breda
  • LRK nr. 128340745 
 • Open-Up!|Fun-Kidz Locatie Princenhage
 • Postillonstraat 45, Breda
  • LRK nr. 677904964

De locatiemanagers en de oudercommissies (OC’s) van de verschillende locaties informeren op regelmatige basis de ouders over onderdelen van het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan.

Een en ander wordt middels nieuwsbrieven en ouderavonden aan de ouders gepresenteerd. Het concept beleidsplan is aan de OC’s voorgelegd met de bedoeling hen in de gelegenheid te stellen door middel van vragen, opmerkingen en adviezen mee te werken aan de totstandkoming van de definitieve inhoud van dit beleidsplan (lees verder in de onderstaande link, nummers verwijzen naar het huisnummer van de verschillende locaties).

Privacy Statement AVG 2018

Pedagogisch beleid alle locaties BSO Fun-Kidz

Klachtenregeling BSO 2023

Vier Ogen-principe-Folder-Boink-

Gedragscode-kinderen-en-seksualiteit