Update Corona(9) 15 december ’21. :

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In afwachting wat de verschillende basisscholen waarbij wij zijn aangesloten hun plannen bekend hebben gemaakt, kunnen wij nu ook gericht de ouders voorzien van informatie.

In de persconferentie van dinsdag 14 december is bekend gemaakt dat wij als BSO Fun-Kidz de week voor de kerstvakantie de deuren moeten sluiten.

Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht Week 51) om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de noodopvang geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten om de verspreiding van de Omikron-variant tegen te gaan. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten. Met een (te) hoge druk op de zorg tot gevolg.

Wij vragen de ouders met een cruciaal beroep nadrukkelijk om alleen gebruik te maken van de noodopvang indien u op deze dagen werkzaam bent in een cruciale sector. Wellicht lukt het om aanvullende afspraken te maken met uw werkgever, om dagen te wisselen of om ‘calamiteiten’-verlof op te nemen.

Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de noodopvang.

De noodopvang die wij verzorgen is na schooltijd, behalve op de dag(en) dat de school al gesloten zou zijn. In het laatste geval zijn we (bij aanmeldingen) de gehele dag geopend.

Heeft u toch noodvang nodig, dan horen wij dit graag uiterlijk vrijdag 17 december ‘21

Stappenplan aanvraag Noodopvang 

Maakt uw kind ‘klachtenvrij’ gebruik van de noodopvang op school, kan uw kind ook naar de BSO als noodopvang.

 1. Meld uw kind aan op de gewenste dag
 2. Pas de juiste tijd aan
 3. De aanvraag gaat via factuur, deze wordt NIET gefactureerd.
 4. Vermeld hierbij cruciaal beroep (een en/of beide ouders)

Let op: Op woensdag en vrijdag zijn wij alleen open op de BSO rugby-locatie aan de Terheijdenseweg 516 – ook tijdens studie en vakantiedagen.

Wij wensen iedereen in de komende weken veel sterkte en natuurlijk ook succes met het inrichten van de komende weken.

En natuurlijk wensen wij u ook hele fijne dagen en een gezond 2022 toe!

Met vriendelijke en sportieve groeten

Team Open-Up!Fun-Kidz

 

Specifieke maatregelen bso komen te vervallen (update: 24 juni ‘21)

Vanaf 26 juni is het in de bso niet meer nodig kinderen van verschillende scholen en klassen gescheiden op te vangen. Met deze versoepeling van de maatregelen komen de zogenaamde bubbels dus te vervallen. De overige maatregelen uit het protocol kinderopvang & corona blijven wel gelden. Het protocol wordt momenteel geüpdatet. Nieuwe versie komt z.s.m. op onze site. Ook de beslisboom (die onlangs een bitterzoet jubileum had) moet nog worden gevolgd voor verkouden kinderen. Lees meer over de versoepeling.

 

Corona-virus: compensatieregelingen kinderopvang (update: juni ‘21)

Beste ouder,

Alle informatie op een rij over de compensatieregelingen voor kinderopvangdagopvang. (update: juni ‘21)

Compensatie eigen ouderbijdrage voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, ontvangen een vergoeding voor de eigen ouderbijdrage tot aan het maximum uurtarief.

Voor de buitenschoolse opvang geldt dit voor de periode van 16 december 2020 tot en met 18 april 2021.

Het streven is dat de SVB, de sociale verzekeringsbank, dit begin juni gaat verzorgen. Je hoeft hier als ouder niets voor te doen.

Compensatie tarief boven KOT
Heb je in bovenstaande periode geen gebruik gemaakt van de noodopvang dan ontvang je via OUFK ook een compensatie voor de eigen ouderbijdrage boven het maximum uurtarief. Ons streven is om dit ook begin juli te compenseren. Alleen op aanvraag.

Het compenseren is een handmatige handeling die veel tijd in beslag neemt. Vragen over dit gedeelte van de compensatie via OUFK kun je vanaf begin juni stellen als u deze zou willen ontvangen aan Cyril Breinburg via het mailadres: info@p[en-up.nu

Compensatie eigen ouderbijdrage voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag
Ouders die de sluitingsperiode hebben doorbetaald en geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van de regeling ‘Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang Zonder Overheidsvergoeding’.

Omdat de (kinderopvang)gegevens van deze ouders niet bij de overheid bekend zijn, moeten deze ouders de compensatie zelfaanvragen. Hiervoor is een ‘Verklaring Kinderopvang’ nodig. De verklaring en een toelichting hierop kun je vinden op de website van de SVB. Vervolgens kun je contact opnemen met ons voor het invullen en digitaal ondertekenen van dit document. Er is een verklaring nodig per kindcontract. Ouder dient de verklaring vervolgens zelf te uploaden via de website van de SVB.

De aanvraag kan worden gedaan voor zowel de eerste als de tweede sluiting van de kinderopvang. Ouders ontvangen binnen 8 weken na aanvraag een beschikking waarin staat of en hoeveel compensatie zij ontvangen. Hoe eerder ouders aanvragen, hoe eerder zij de beschikking en de compensatie ontvangen. 

Website SVB 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang. Klik hiervoor alle informatie over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en de meest gestelde vragen en antwoorden.
Je kunt inloggen op bovenstaande website van de SVB met je DigiD (Mijn SVB). Hier kun je de berekening van het bedrag inzien en hoe de belastingdienst de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend.

Meer informatie
Klik hier voor informatie van de Rijksoverheid over kinderopvang in de corona tijd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

En

https://www.svb.nl/nl/vergoeding/verklaring

Hopende u zo voldoende op de hoogte te hebben gebracht,

Met vriendelijke groet,

Cyril Breinburg

Sport & Cultuur BSO OUFK

Open-Up!|Fun-Kidz

Update (6) 16 April ‘21: Scholen en BSO open vanaf maandag 19 April ‘21

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Als eerste willen wij u wederom bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijk van vertrouwen in Sport & Cultuur BSO Open-Up|Fun-Kidz. Wij wensen iedereen veel sterkte toe komende tijd, we hebben de kinderen enorm gemist en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!

Het is even wat lezen, maar ik tracht u hier een duidelijk overzicht te geven. Gelukkig kan ik u vandaag met betere berichten blij maken dan de afgelopen updates!

Uiteraard hebben onze ped. Beleidsmedewerkers u al op de hoogte gebracht via het ouderportaal Konnect, en heeft u de persconferentie gevolgd ;), tenminste daar ga ik wel van uit…

Er zijn ook aanpassingen beschreven in het heropenings/stappenplan, wegens privacy niet in zichtbaar, maar wel haalbaar!! zodat we voor en met name de kinderen en ped. medewerkers een veilige en gezonde BSO kunnen aanbieden. Wij zijn goed voorbereid, mocht u toch ergens tegen aanlopen waar u vragen over heeft, neem dan graag met mij contact op.

Verder wil ik u voorzien van onderstaande 4 links; ‘relevante’ informatie dat zal een hoop zoekwerk schelen en hoop u hiermee in de goede richting te begeiden.

Vergoeding eigen bijdragen kinderopvang | Vergoeding kinderopvang | SVB

Uitbetaling compensatie voor sluiting kinderopvang

Buitenschoolse opvang vanaf 19 april weer volledig open – BMK

Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang

 • Meivakantie, zijn wij weer helemaal open
 • Scholen én Buitenschoolse opvang vanaf 19 april 2021 open
 • Ouderbijdrage/Compensatieregeling 
 • Meivakantie Tijdens de meivakantie zijn alle locaties van Open-Up!|Fun-Kidz open.
  • Let u wel op de studie- en adv dagen rondom Koningsdag en Pinksteren
 • Scholen én Buitenschoolse opvang vanaf 19 April 2021 open. In afwachting van de communicatie vanuit de scholen, passen wij ons aan daar wat het kan. Vanaf 19 april 2021 gaat de buitenschoolse opvang weer gedeeltelijk open. Op dit moment zijn wij in overleg met de scholen om in kaart te brengen hoe wij de opvang en de school zo goed mogelijk op elkaar kunnen laten aansluiten.

Contacten met ouders: Ouders blijven in principe buiten het school-/ BSO gebouw. Eventuele oudergesprekken zullen we telefonisch laten plaatsvinden.

Ziekmelden en beter melden: Het is belangrijk dat kinderen op tijd ziek worden gemeld in Konnect. Hierbij zullen we een onderscheidt maken die ziek zijn en leerlingen die thuis zijn i.v.m. de RIVM-maatregelen als bijv. verkoudheid, een huisgenoot met koorts en of huisgenoten in de risicogroep.  

Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekend gemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari weer volledig open.

Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan.

Daarnaast worden houders van BSO locaties dringend geadviseerd om een locatie-specifiek plan op te stellen om het mixen van verschillende groepen kinderen te beperken.

Aanvullende maatregelen

Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn al aanvullende maatregelen genomen. Zo krijgen pedagogisch medewerkers voorrang bij het testen op Covid-19 en is de handreiking neusverkouden kinderen van het RIVM gewijzigd (het snotneuzenbeleid, waarbij kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheidsklachten niet naar school of opvang mogen). 

Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus. Toch is de situatie in Nederland nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM na advies van het OMT een  Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken.  

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang, in samenwerking met SZW, het protocol Kinderopvang aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald. 

In de kinderdagopvang, de gastouderopvang, het basisonderwijs en de noodopvang op de buitenschoolse opvang wordt hier inmiddels al sinds 8 februari mee gewerkt. Met de volledige opening van de buitenschoolse opvang per 19 april zal het Generiek Kader ook voor de buitenschoolse opvang van toepassing zijn. Eén van de voornaamste maatregelen uit het Generiek Kader is het quarantainebeleid, waarbij de nauwe contacten van een positief getest persoon in quarantaine moeten.

Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat als er een positief getest kind of medewerker is op de locatie, niet de gehele locatie in quarantaine hoeft als gevolg van het bron- en contactonderzoek (BCO). 

Voor de volledige heropening van de BSO’s worden houders dringend geadviseerd een locatie-specifiek plan op te stellen waarin zij beschrijven welke aanvullende maatregelen worden getroffen, waarbij het Generiek Kader van het RIVM zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De brancheorganisaties kinderopvang hebben in samenspraak met SZW een handreiking opgesteld die houders kunnen gebruiken om per BSO locatie een specifiek plan op te stellen met maatregelen om het mixen van verschillende groepen kinderen en medewerkers waar mogelijk te beperken. Door het mixen van groepen in te perken wordt de kans op besmettingen verkleind en zijn de gevolgen van quarantaines als gevolg van het bron- en contactonderzoek kleiner wanneer er toch een positieve testuitslag is.

Het advies aan ouders om thuis te werken, tenzij dit niet anders kan blijft onverminderd van kracht. Net als voor de rest van werkend Nederland. 

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Om te zorgen dat ouders hun plek behouden op de kinderopvang voor wanneer de kinderopvang weer regulier opengaat, heeft het kabinet hen opgeroepen om tijdens de periodes van gedwongen sluiting hun reguliere facturen door te blijven betalen. De kinderopvangtoeslag kon op deze manier gewoon doorlopen. Ook bleef de kinderopvangsector op deze manier regulier gefinancierd en de sector werd hiermee in staat gesteld noodopvang te verzorgen. We zijn blij om te zien dat bijna alle ouders hieraan gehoor hebben gegeven en willen ze hier dan ook voor bedanken. Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april. 

Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

Voor personen zonder kinderopvangtoeslag zal dit gaan verlopen middels een aanvraagprocedure bij de SVB. De aanvraagprocedure wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB. 

Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang. Meer informatie over de data waarop de tegemoetkoming wordt uitgekeerd en de aanvraagprocedure voor de ouders zonder kinderopvangtoeslag, volgt via de reguliere kanalen, waaronder www.rijksoverheid.nl en de website van de SVB.

met vriendelijke en sportieve groet,

Cyril Breinburg 

 —————————————————————————————————————–

Beste ouders,

Een update van alle medewerkers van de BSO en van Cyril Breinburg. In deze update, wil ik graag het volgende onder de aandacht brengen.

 • De Update!
 • Belangrijke informatiebron voor ouders
 • Vergoeding voor ouders
 • BSO gesloten houden doet meer kwaad dan goed…

Belangrijke informatiebron voor ouders:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

In elk geval is duidelijk dat de BSO ook na 23 maart 2021 voorlopig weer gesloten blijft.
Dat is een grote teleurstelling, want wij missen de kinderen enorm!
 
Ook voor jullie als ouder is dit waarschijnlijk niet gemakkelijk, maar wij hadden vooral gehoopt om met de volledige opening van de BSO voor de kinderen weer een stap vooruit te kunnen doen richting ‘normaal’.

De noodopvang is nog wel open en wij doen er alles aan om, binnen de geldende Corona-regels, goede en verantwoorde opvang te bieden, waar de kinderen kind kunnen en mogen zijn en gewoon kunnen buitenspelen, frisse neus halen, ravotten en sporten. En dat vooral samen met hun leeftijdsgenoten.

Wij hopen dat het kabinet bij de volgende persconferentie in April een duidelijke uitspraak doet over het opengaan van de BSO.

Wij willen jullie als ouders en verzorgers bedanken voor het vertrouwen in BSO Open-Up!|Fun-Kidz tijdens deze te lang durende Lock down-periode.
Wij waarderen het dat jullie ook in deze periode voor de buitenschoolse opvang zijn blijven betalen. Dat maakt het voor ons mogelijk om straks, en hopelijk heel gauw, de vertrouwde opvang via Sport & Cultuur BSO Fun-Kidz te kunnen blijven bieden.

Wij kijken uit naar de dag dat de BSO weer volledig open is en wij jullie en de kinderen allemaal weer mogen begroeten. En vanaf dan weer gewoon op alle dagen.

Vervolg Update Zo hard aan het werk in de Noodopvang op dit moment, alle medewerkers zijn druk in de weer om voor diegene die noodopvang nodig hebben op alle locaties dagelijks klaar te staan en de kinderen een leuke dag te bieden. Dit lukt in alle gevallen heel goed. Op dit moment worden de pedagogisch medewerkers voor zo’n 70% ingezet.

Wij zijn blij om noodopvang te kunnen bieden, ondanks de extra kosten die wij hiervoor moeten maken. Maar eh… ‘wat missen wij de kinderen!!!

Als houder wil ik alle ouders nogmaals enorm bedanken voor het doorbetalen van de buitenschoolse opvang, wetende dat u gecompenseerd gaat worden. Hieruit blijkt dat het vertrouwen en het mee willen denken en bewegen met BSO FUN-Kidz enorm hoor is. Hieronder leest u daar meer over. Ondanks deze onzekere tijd blijkt dat iedereen zich aan dit eigenlijk door de overheid gevraagde idee houdt. Dat geeft in deze tijd veel zekerheid.  

Vergoeding voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is nog gesloten. Het is nog niet bekend wanneer de BSO weer open gaat.

De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken.

Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).

Hoe hoog is de vergoeding De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt. Hiervoor vragen we uw begrip.

U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen U ontvangt vanzelf een brief van ons waarin staat hoeveel u krijgt. In die brief leest u dan ook wanneer u het bedrag op uw rekening krijgt. Helaas is het niet mogelijk om het bedrag in april te betalen, zoals eerder op onze website stond. Zolang de BSO gesloten blijft, schuift de betaaldatum ook op. Dit geldt zowel voor de kinderopvang als voor de BSO. Zodra wij meer weten, leest u dat op onze website. 

Zorg dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen kloppen Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.

Ga naar Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst 

Download de app kinderopvangtoeslag 

BSO gesloten houden doet meer kwaad dan goed (19-03-2021 bron: Boink) De BSO is nog steeds gesloten voor een groot deel van de kinderen. Deze maatregel zou nodig zijn om kruisbesmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Maar ouders slepen nu na schooltijd noodgedwongen met kinderen, waardoor het risico op kruisbesmettingen veel groter wordt. Door de BSO regulier te openen kunnen maatregelen veel beter nageleefd worden. Met een schrijven aan minister Koolmees (SZW) doen een aantal partijen uit de sector kinderopvang een aantal voorstellen.

Volledig tenietgedaan De reguliere BSO is sinds medio december 2020 gesloten. Alleen noodopvang voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep is toegestaan. Nu al meer dan twee maanden zitten in die noodopvang van de BSO kinderen van verschillende scholen kriskras door elkaar. Daarnaast wordt de behoefte aan de opening van de BSO voor álle kinderen steeds groter. Want meer ouders zijn weer aan het werk, waaronder de ouders met een contactberoep en zwemleraren. Ouders ervaren grote druk van werkgevers om volledig beschikbaar te zijn. Dat gaat niet als ze hun kind uit school moeten halen en ’s middags zelf moeten opvangen. Daarom bedenken ouders andere constructies: ze vangen elkaars kinderen op en maken gebruik van buitenschoolse activiteiten. Die activiteiten worden door allerlei partijen georganiseerd waarop ieder toezicht ontbreekt. Deze ‘oplossingen’ zorgen voor meer vermenging. Kinderen uit verschillende ‘bubbels’ komen ook met elkaar in aanraking bij zwemles en andere sporten. De positieve effecten bij het tegengaan van kruisbesmettingen worden volledig tenietgedaan. Het gesloten houden van de BSO doet daarom meer kwaad dan goed.

De BSO kan verantwoord open Met locatie-specifieke maatregelen kan de kinderopvang vermenging in de BSO goed inperken. Daarvoor liggen de plannen al lang klaar. Daarom pleiten de branchepartijen ervoor de BSO snel weer volledig te openen, voor álle kinderen. 

Want wij als kunnen dit prima op een verantwoordelijke en veilige manier ‘buiten(spelen)’ aanbieden!

Download de notitie ‘verantwoorde opening BSO’ d.d 19 maart 2021

 

Noodopvang / Coronavirus – Korte Update 04 februari ’21 Open-Up!|Fun-Kidz De scholen, kinderdagverblijf (0-4 jaar) en gastouders mogen maandag 8 maart weer open.. Helaas voor de BSO’s blijven de deuren nog gesloten, voorals nog tot 2 maart. En zijn wij in de voorbereiding dat we weer open mogen onder de dan geldende regels, want dat zijn er nogal wat. Laten we zeggen veiligheid voorop en heb ik alle begrip dat we blij zijn dat in ieder geval de scholen weer open zijn. dat geeft een hoop rust. en stapje voor stapje terug naar normaal. Ook de komende periode nemen we het dag voor dag en week voor (carnavals) week. We doen dit samen met u en wij staan ook op afstand voor u klaar om u te ondersteunen bij het opvangen van de kinderen. Voor nu alvast een update, noodopvang en Wat doen we nu wel..?

 • Noodopvang op alle BSO locaties (Carnavalsvakantie als Noodopvang)
 • De Tussen Schoolse Opvang bieden op diverse scholen, en nu weer terug naar ‘normaal’ als maandag 8 maart aanstaande de scholen weer open gaan.
 • Achter de schermen hebben wij regelmatig overleg over de stand van zaken, maar ook het maken van een filmpje hoort daar bij, zodat we contact houden met de kinderen en ouders.
  • En blij dat we al een aantal positieve reacties hebben mogen ontvangen
 • Graag voorzie ik u van informatie omtrent de ontwikkelingen op BSO en financieel gebied en ook de regelgeving waar wij rekening mee moeten houden.
 • Jaaropgaven 2020 heeft u ontvangen (op 25-01) en uw gegevens zijn up-to-date!
 • Fijn dat u allemaal meewerkt en meedenkt in ons concept en het vertrouwen in onze BSO; En uiteraard u succes te wensen, u te bedanken voor uw geduld en het wachten tot ook wij weer als BSO open mogen. ..nog een maandje… Hou vol, stay safe!

Belangrijke Corona (maatregel)-update. “Klik op onderstaande link” https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

Interesante links 

protocol kinderopvang

routekaart coronamaatregelen

 • Rots & Water: Helaas staan de Rots & Water lessen even op hold. In overleg met gebruik maken van de gymzaal ben ik steeds op zoek naar een nieuw datum om de resterende 3 lessen nog aan te bieden. En dat met een extra opstart les. Nu de scholen weer open gaan, kan het voor ons niet lang meer duren dat we de lessen weer kunnen aanbieden.

Maar u kunt ook thuis aan de slag! Hier in de link enkele voorbeelden wat u thuis ook kunt doen met de kinderen.

Mijn favorieten:

https://www.youtube.com/watch?v=SKHIlf1c4pM&t=158s

https://youtu.be/SZMHdFJ3THQ

https://www.youtube.com/watch?v=SZMHdFJ3THQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=A9sdjvswIDs&t=161s

https://www.youtube.com/watch?v=BAZGYjgrpic

Dit is voor nu alle informatie die ik met u kan delen. Zodra er voor u belangrijke informatie is zal ik de communicatie weer oppakken.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Cyril Breinburg

 

Noodopvang / Coronavirus – Update 15 januari ’21 Open-Up!|Fun-Kidz

Britse variant

Noodopvang

Gegevens ouders aanleveren

         Geb. datum en BSN en de Jaaropgave van 2020

Oudercommissie

Belangrijke Corona (maatregel)-update. “Klik op onderstaande link” https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

 Beste ouders/verzorgers,

We zijn weer druk bezig om voor alle locaties noodopvang aan te bieden. U begrijpt dat we alles er aan doen om dit te blijven realiseren. Veel liever bieden wij 52 weken per jaar opvang met onze welbekende thema-momenten. Nu druk met het organiseren en reilen en zeilen van de BSO, maar ook de binding met u en de scholen. Zo wachten we altijd eerst de berichten van diverse scholen af, wellicht denkt u dat de berichtgeving vanuit de BSO wat laat komt…

De komende periode nemen we het dag voor dag en week voor week. We doen dit samen met u en wij staan ook op afstand voor u klaar om u te ondersteunen bij het opvangen van de kinderen. Voor nu alvast een update, de Britse variant, noodopvang en geplande studie-lesvrije dagen.

Britse variant Corona virus Tot nu toe zijn er nog geen uitslagen bekend van de onderzoeken die lopen naar de Britse variant. Wat we wel in bijv. het Verenigd Koninkrijk zien is dat het daar zeer zorgelijke vormen aanneemt. Ook binnen Nederland wordt hier met zorg naar gekeken. Voor nu zetten we in op veiligheid van zowel medewerkers als leerlingen en blijft het verkoudheidbeleid van kracht. Dit betekent dat kinderen die verkouden zijn niet welkom zijn op de noodopvang. Zij mogen uiteraard wel komen als zij negatief getest zijn. Deze maatregel blijft in ieder geval van kracht tot de adviezen, voortvloeiend uit de onderzoeken, bekend zijn. Vanuit daar zullen we verder kijken. Eventuele besluiten voor de toekomst hangen dan ook sterk af van de uitslagen van de lopende onderzoeken.

Noodopvang Een zeer prangende vraag is hoe de noodopvang op scholen geregeld wordt. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze geregeld blijft zoals nu. Noodopvang is voor kinderen met ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en voor kwetsbare leerlingen. De laatste groep wordt door ons als school benaderd. School biedt noodopvang onder schooltijd en wij als BSO na schooltijd. Voor nu is het het meest praktisch om uit te gaan van de meest recente aanmeldingslijsten zoals bij ons bekend. Konnect; het is voor ons van groot belang dat u uw kinderen opgeeft via het ouderportaal voor het maken van een goede planing.

We begrijpen dat de verlenging van de lockdown veel van u vraagt. Toch doen de scholen wederom een beroep op u om het zoveel als mogelijk zelf of binnen uw eigen netwerk op te vangen. Mocht dit echt niet lukken dan kunt u noodopvang aanvragen. Mocht uw kind aangemeld zijn voor de noodopvang maar onverhoopt niet komen, vragen wij u dit tijdig aan school kenbaar te maken.

Belangrijke informatie: De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn tot en met 7 februari dicht. Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Er is noodopvang voor bepaalde groepen kinderen op de kinderopvang en op school. Ouders wordt gevraagd de rekening door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. Door de sluiting hoeft u uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen. Alle ouders moeten er wel voor zorgen dat hun normale gegevens voor de kinderopvangtoeslag kloppen bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld hun contracturen of inkomen…

Voor de volgende onderwerpen leest u verder – klik op de onderstaande  link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

 • Noodopvang
 • Coronaregels op de opvang
 • Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
 • Tegemoetkoming voor de eigen bijdrage

Graag nog even aandacht voor de volgende onderwerpen Gegevens ouders aanleveren

 • datum en BSN en de Jaaropgave van 2020

Afgelopen week heb ik u een mail gestuurd, met de vraag of u uw gegevens aan mij wilt doorgeven.

Voorheen, met name voor de ouders die al langer gebruik maken van de BSO, heb ik dit nog niet eerder hoeven te vragen. Sinds dit jaar is de vraag van de belastingdienst om de gegevens van ouders compleet aan te leveren inclusief uw geboortedatum, naast uw burger servicenummer. Dit kan eenvoudig per mail. Ik hoor het graag van u.

Oudercommissie Graag breng ik het volgende voor uw locatie onder de aandacht… Wij zijn als oudercommissie (OC) en ook als houder van BSO Open-Up!|Fun-Kidz op zoek naar ouders die willen deelnemen in het 4-jaarlijks overleg van de oudercommissie. Graag hoor ik van u als ouder(s) de bevindingen over onze BSO en graag geef ik een terugkoppeling over de locatie waar uw kind naar toe gaat. Graag hoor ik van u of daar de interesse is via de mail aan info@open-up.nu of een belletje voor verdere informatie over de OC. Wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die mee willen denken met de BSO, daar waar sinds dit schooljaar ouders met hun oudste kinderen de oudercommissie hebben verlaten. Normaliter zitten onze ouders in de OC 4 jaar.

Lees verder op https://www.bsofunkidz.nl/update-corona/oudercommissie/  of beter gezegd meld u aan!

Dit is voor nu alle informatie die ik met u kan delen. Zodra er voor u belangrijke informatie is zal ik de communicatie weer oppakken.

Met vriendelijke en sportieve groet,

Cyril Breinburg

 

Noodopvang / Coronavirus – Update 15 december 2020 Open-Up!|Fun-Kidz

Beste ouder/verzorger,

Alle 20 pedagogisch medewerkers die in dienst zijn van BSO Open-Up!|Fun-Kidz staan klaar. Opnieuw kunnen wij dienen voor onze maatschappij in deze bizarre tijd!

Wij zijn blij iets te kunnen betekenen als noodopvang in Breda en Etten-Leur voor voorschoolse, tussen schoolse en BSO waar uw kind van deel uitmaakt. Mijn dank is ook groot dat u zich houdt aan de voorschriften die zijn medegedeeld door de bekende instanties, zowel zakelijk als sociaal!

Kinderopvang-organisaties en scholen zijn met ingang van 16 december tot 18 januari ‘21 gesloten. Kinderen moeten thuisblijven, met uitzondering van kinderen van ouders die een zogeheten vitaal (en/of cruciaal) beroep hebben. BSO Open-Up!|Fun-Kidz zal daarvoor noodopvang regelen op de volgende locaties:

Spoorzoeker Belcrum

Rugby-locatie Breda Terheijdenseweg

Groen-Wit & Weerijs Princenhage

Rugby-locatie Etten-Leur

Ouder(s) die in vitale beroepen werken kunnen noodopvang opvragen. Werkt één van de ouders in een cruciaal beroep en de andere ouder kan echt geen opvang thuis regelen, dan bieden wij ook opvang aan. Dus alleen noodzakelijk.

Vanaf woensdag 16 december sluiten de deuren van de school en vindt er geen fysiek onderwijs meer plaats. De school zelf is verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooltijd, wij als BSO zijn verantwoordelijk voor de noodopvang na schooltijd, en natuurlijk in de kerstvakantie (als noodopvang) Gezien de tijdsdruk en de uitdaging die er ligt voor en na de vakantie zullen wij er alles aan doen om een zo mooi mogelijk aanbod op de mat te leggen. Wij vragen hierin om uw begrip. Voor de komende tijd zullen wij verder via Konnect op de hoogte houden en verder informeren. Ook het aanmelden gaat via Konnect.

Vanaf vandaag 15 december ’20 kunt u uw kind(eren) opgeven voor de noodopvang tot 18 januari ‘21

Voor 16, 17 en 18 december is noodopvang op school en daarna BSO. (hier dient u zich apart voor de aan te melden) Dit zal ook na de kerstvakantie hetzelfde zijn.

Het aanmelden voor de noodopvang tijdens de kerstvakantie kan vanaf nu via Konnect (zie apart bericht in Konnect met daarin de aanmeldprocedure)

Heb je plotseling spoedopvang nodig, bel dan naar kantoor: 06-533 48 238. We zijn maandag t/m vrijdag te bereiken. Wordt de telefoon niet meteen opgenomen, wees gerust, we bellen u terug.

Betaling factuur 

Alle ouders ontvangen volledige compensatie van de kinderopvangkosten. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag wordt door onze BSO achteraf nabetaald aan de ouder. Naar verwachting komt begin maart een formulier hiervoor en krijgen we meer informatie, zie ook meest gestelde vragen compensatie.

De drie branchepartijen, de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en BMK, hebben gezamenlijk een brief geschreven waarin een dringend beroep wordt gedaan op ouders, om hun factuur gewoon te betalen. Zo houdt u uw kinderopvangtoeslag en blijft uw plek op de BSO verzekerd.

Wat als uw inkomsten teruglopen? 
Voor ouders/ zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen.

De branchevereniging kinderopvang die bij het overleg met het kabinet heeft gezeten afgelopen middag, heeft een FAQ opgesteld met de meest gestelde vragen:

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen.  Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 19 januari 2021.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Uiteraard blijven wij het nieuws op de voet volgen over de gevolgen van het sluiten van kinderopvangorganisaties. Wij zullen ouders per mail op de hoogte houden en houd onze ouderportaal/Konnect in de gaten!

Heb je vragen, bel naar Cyril Breinburg of stuur een mail naar info@open-up.nu. Ook kun je kijken op de website van de Branchevereniging Kinderopvang. 

Slotwoord

Ook onze BSO Open-Up!|Fun-Kidz heeft natuurlijk te lijden onder deze crisis. Wij moeten hier zo goed mogelijk mee om weten te gaan.

Namens alle medewerkers van BSO Open-Up!|Fun-Kidz wens ik u en de familie hele fijne en warme dagen toe! Sterkte in de komende tijd en please be safe!

Het Coronavirus heeft voor ons allen een impact op ons privé en zakelijk leven.

Privé omdat we in onze directe omgeving mensen kennen die ziek zijn, zakelijk omdat het bedrijf waar je werkt en/of eigenaar van bent, te maken krijgt met allerlei nieuwe uitdagingen. Wij als Open-Up!|Fun-Kidz zijn ons daar zeer van bewust. We wensen jullie dan ook enorm veel beterschap en sterkte, maar ook steun die je vanuit welke hoek dan ook krijgt of nodig hebt. Omdat we de onderlinge verbinding hoog in het vaandel hebben staan, zijn we zeer benieuwd naar jullie ervaringen momenteel. Wellicht zijn er manieren waardoor we elkaar kunnen ondersteunen?

Nogmaals iedereen heel veel sterkte de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Namens team Open-Up!

Cyril Breinburg