Update Corona(3) 25 mei :

Coronavirus – Update 25 mei 2020 Open-Up!|Fun-Kidz

Dinsdag 19 mei maakte de overheid bekend dat de basisscholen en bso’s vanaf 8 juni weer volledig opengaan. De berichtgeving van ons uit volgt altijd wat later ivm informatie verzamelen van alle scholen waarmee wij zijn verbonden.

 • Op maandag 25 mei ’20 voorafgaand aan deze mail, heeft u de aangepaste factuur ontvangen met daarin de regel ‘compensatie ivm sluiting vanwege Coronavirus 16-3 t/m 31-03’20.

Uw kind(eren) kunnen vanaf 8 juni dan weer op hun normale vertrouwde dagen en uren op de BSO terecht. De noodopvang (op de Spoorzoeker) stopt vanaf 8 juni. Vanaf 8 juni vervalt de compensatieregeling waarmee de eigen bijdrage van ouders door de overheid wordt vergoed.

Voor BSO-kinderen geldt tot 8 juni: op dagen dat je kind naar school gaat is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. 

Veel gestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Vragen-en-antwoorden-na-persconferentie-

Compensatieregeling: Uiterlijk in juli ontvangen ouders een vergoeding voor de eigen bijdrage. In deze mail vind u een toelichting op de regeling:
– informatie voor ouders die gebruik maken van kinderopvang en kinderopvangtoeslag ontvangen. (Zie vorige mailing Update 23 en 24 april)
– informatie voor ouders die gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling krijgen persoonlijk bericht, maar zie ook vorige mailing Update 23 en 24 april voor meer informatie)

Vanaf 8 juni 2020: Wanneer mag mijn kind naar de BSO komen? 
Vanaf 8 juni mag uw kind weer op de reguliere contractdagen en uren naar de kinderopvang komen.

 • Is er nog noodopvang vanaf 8 juni?
  Alleen op de Spoorzoeker, van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:15
 • Word ik nog gecompenseerd vanaf 8 juni? 
  De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders tot 8 juni. Vanaf dan stopt ook de compensatieregeling die de overheid had ingesteld om te voorkomen dat ouders moeten betalen voor een dienst die zij tijdens de corona-periode niet geleverd krijgen. 

Vanaf 11 mei tot 8 juni 2020: Wanneer mag mijn kind naar de BSO komen?
Vanaf 11 mei is uw kind welkom op de BSO op de dagen dat het naar school gaat. Op andere dagen niet.

 • Is de BSO open tijdens de juni vakantie week/ Pinksteren? Tijdens de juni vakantie week/ Pinksteren is het nog steeds noodopvang. En geen gewone vakantie. Ik had het ook graag anders gezien, maar helaas. 
 • Blijft de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep ook na 11 mei bestaan? Ja, de noodopvang blijft ook na 11 mei bestaan. Ook voor ouders die geen contract met Open-Up!|Fun-Kidz hebben.   
  – Op de BSO zijn de kinderen welkom op de uren buiten schooltijd. Onder schooltijd kunnen de kinderen terecht op school. 
 • Word ik nog gecompenseerd vanaf 11 mei? De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders tot 8 juni. Vanaf dan stopt ook de compensatieregeling die de overheid had ingesteld om te voorkomen dat ouders moeten betalen voor een dienst die zij tijdens de corona-periode niet geleverd krijgen.
 • Hoe werkt de compensatieregeling in de praktijk?
  Als u de facturen betaald hebt, krijg je in juli in één keer van de overheid je eigen bijdrage terug over de periode van 16 maart tot 8 juni. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn. Van BSO Open-Up!Fun-Kidz krijg je ook een deel terug. Dat is dat deel van de eigen bijdrage wat ligt boven het maximale uurtarief zoals de Belastingdienst hanteert. Deze vergoeding keren we in juni en juli uit.
 • Waarom moet ik eerst betalen en krijg ik daarna pas geld terug?
  Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is onze BSO in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt uw plek op de BSO. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.
 • Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de BSO’ hebben?
  Het gaat hier om de periode van 16 maart 2020 tot 11 mei 2020. Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor de periode tot 11 mei. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.
 • Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?
  Als u recht hebt op kinderopvangtoeslag krijgt u van de overheid de eigen bijdrage in één keer teruggestort aan het einde van de sluitingsperiode kinderopvang door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. Het bedrag over de periode 16 maart tot 11 mei wordt in één keer uitbetaald in juli. Open-Up!Fun-Kidz compenseert de eigen bijdrage in juni en juli.

Mocht dit voor u overbodig zijn, mag u het verrekende bedrag (te zien op uw factuur) terugstorten. Geen factuur gehad, want normaal gezien versturen we die niet meer sinds 1 januari ’20, kunt u mij mailen op info@open-up.nu

Op maandag 25 mei ’20 voorafgaand aan deze mail, heeft u de aangepaste factuur ontvangen met daarin de regel ‘compensatie ivm sluiting vanwege Coronavirus 16-3 t/m 31-03 2020’. 

Hopende voor zo ver u voldoende op de hoogte te hebben gebracht, en wil ik u nogmaals bedanken voor het geduld en zeer zeker ook het meebewegen met ons. We gaan een bizarre tijd afsluiten, met natuurlijk wel een gezond verstand en hart op de juiste plaats. We houden ons nog steeds aan alle voorzorgsmaatregelen.

Met vriendelijke groet,

Cyril Breinburg

 

Update (1) 24 April : scholen en BSO open vanaf 11 mei, én Update (2) 24 April – Ouderbijdrage/compensatieregeling

Beste ouder(s)/verzorger(s

Als eerste willen wij u bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijk van vertrouwen in Sport & Cultuur BSO Open-Up|Fun-Kidz. Wij wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien! Het is even wat lezen, maar wij trachten u hier een duidelijk overzicht te geven.

Veel gestelde vragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Vragen-en-antwoorden-na-persconferentie-

 • Meivakantie
 • Scholen én Buitenschoolse opvang vanaf 11 mei 2020 open
 • Konnect / ouderportaal
 • (update 2) Ouderbijdrage/Compensatieregeling 

Meivakantie Tijdens de meivakantie zijn alle locaties van Open-Up!|Fun-Kidz gesloten. Op basisschool de Spoorzoeker biedt Open-Up!|Fun-Kidz alleen noodopvang.

Scholen én Buitenschoolse opvang vanaf 11 mei 2020 open. In afwachting van de communicatie vanuit de scholen, passen wij ons aan daar wat het kan. Vanaf 11 mei 2020 gaat de buitenschoolse opvang weer gedeeltelijk open. Op dit moment zijn wij in overleg met de scholen om in kaart te brengen hoe wij de opvang en de school zo goed mogelijk op elkaar kunnen laten aansluiten.

Wij hebben ons aangepast aan de nieuwe schooltijden. De BSO volgt de school. Dat wil zeggen dat kinderen die op dag X naar school komen en op die dag normaal BSO af zouden nemen opgevangen mogen worden; de kinderen uit de andere groep dus niet. Ik zeg expres “mogen” want BSO is nog niet volledig vrij open en dus bepaalt de overheidvooralsnog welke kinderen wel en niet recht hebben op opvang.

Voorschoolse en buiten schoolse opvang: Voor de ouders waarvan de kinderen normaliter gebruik maken van de VSO en BSO, is het zo geregeld dat de kinderen recht hebben op het aantal dagen per week dat ze normaal naar de BSO gaan, maar nu op de dagen kan komen op welke uw kind onderwijs ontvangt.

Bijvoorbeeld: Normaal komt uw kind op maandag en donderdag naar de BSO, maar in het tijdelijk rooster gaat het kind op maandag, woensdag en vrijdag naar school. Dan heeft u de mogelijkheid om op 2 van deze schooldagen BSO aan te vragen bij Open-Up!|Fun-Kidz.

Voor de noodopvang geldt, deze kunt u op alle dagen (bij echte noodzaak) aanvragen bij de gebruikelijke organisatie (of bij Open-Up!|Fun-Kidz op De Spoorzoeker) Als u normaal geen gebruik maakt van de BSO, maar u heeft noodopvang nodig kunt u uw kind aanmelden bij ons Open-Up!|Fun-Kidz.

Indien u in deze dagen gebruik wilt maken van voorschoolse opvang (VSO) en of buitenschoolse opvang (BSO) bent u als ouder zelf verantwoordelijk om dit bij de betreffende organisatie aan te vragen. (voorkeur per mail)

Aanmelden via Konnect / ouderportaal. Een nieuwe opstart vraagt ook iets van u als ouder. U zou ons bijzonder goed helpen als u in Konnect aangeeft wanneer u gebruik wilt maken van de Buitenschoolse Schoolse Opvang. Alleen dan hebben wij in kaart wie er na schooltijd bij ons komt, en dit met de  nieuwe schooltijden in achtnemend. Dit zal niet worden doorberekend en gaat ook niet van uw tegoed af. Wij boeken uw tegoed weer terug. ‘Met ander woorden het is verplicht u via Konnect aan te melden’ 

21 en 22 mei: Op studiedagen/ vrije dagen (22 mei) wordt de noodopvang georganiseerd door de kinderopvangorganisaties er is dan geen lesprogramma. Op landelijke feestdagen (hemelvaart 21 mei) waarbij de noodopvang ook is gesloten bij de kinderopvangorganisaties is er alleen gelegenheid voor het aanvragen van noodopvang bij kober op de 24/uurs opvang.

Contacten met ouders: Ouders blijven in principe buiten het school- / BSO gebouw. Eventuele oudergesprekken zullen we telefonisch laten plaatsvinden

Ziek melden en beter melden: Het is belangrijk dat kinderen op tijd ziek worden gemeld in Konnect. Hierbij zullen we een onderscheidt maken die ziek zijn en leerlingen die thuis zijn ivm de RIVM maatregelen als bv verkoudheid, een huisgenoot met koorts en of huisgenoten in de risicogroep. 

Extra in deze periode: Graag ook de leerling beter melden via Konnect. 

 

Update (2) 24 April – Ouderbijdrage/compensatieregeling

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt. Een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons, Open-Up|Fun-Kidz.

De overheid compenseert in deze coronatijd de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is dat € 8,17 per uur, voor BSO € 7,02 per uur, voor gastouderopvang € 6,27 per uur. Onze uurprijs ligt boven dit maximum uurtarief. Wij als kinderopvangorganisatie betalen het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via ons.

U hoeft in principe niets te doen. U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat je van ons ontvangt wordt voor eind mei (verrekend op factuur)/overgemaakt naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Dit gaat om terugbetaling over de periode 16 maart t/m 31 maart. De tweede helft van juni betalen we het deel terug over de maand april. We houden een periode van ongeveer 6 weken aan na de incassodatum. Zodoende hebben we een goed overzicht van alle betalingen en keren we geen bedragen uit aan ouders die de rekening niet aan ons betaald hebben.

Wij lopen dan gelijk met, het bedrag dat u ontvangt van de overheid dat wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april in juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, wordt het gehele bedrag in juli overgemaakt. Zie ook: https://www.svb.nl/nl/algemeen/nieuws/svb-betaalt-eigen-bijdrage-kinderopvang

Wanneer moet u wel zelf actie ondernemen? U moet wel zelf actie ondernemen wanneer uw inkomen daalt tijdens deze periode van sluiting. In dat geval vragen we u om dit zo snel mogelijk door te geven aan de Belastingdienst via mijntoeslagen.nl. Wanneer uw inkomen daalt, krijgt u een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Voor meer informatie hierover verwijzen we je graag naar de website van de overheid. Ook als je geen kinderopvangtoeslag ontvangt, krijg je van ons wel alvast het deel van je eigen bijdrage terug wat bestaat uit het bedrag dat je aan ons betaalt boven het maximum uurtarief van de belastingdienst.

Wat vragen wij van u? Wij voeren eind april de incasso voor de maand mei uit. Wij vragen u om deze incasso niet stop te zetten of te storneren, ook al maakt u op dit moment geen gebruik van de kinderopvang. Er zijn meerdere redenen dat we u vragen om de factuur tóch te betalen:

 1. We zijn zo in staat om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen.
 2. U kunt er zeker van zijn dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt.
 3. Wij kunnen uw plek in de kinderopvang behouden.
 4. Op deze manier kunnen we – wanneer de kinderopvang weer open kan – de draad snel weer oppakken en kan uw kind naar de vertrouwde plek met de vertrouwde medewerkers.

Mocht je de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we je alsnog de factuur van maart en april te betalen, zodat wij tot uitbetaling kunnen overgaan van het deel boven het maximum uurtarief van de Belastingdienst. Mocht dit niet lukken, dan vragen we je contact op te nemen met Cyril Breinburg info@open-up.nu of telefonisch 06 – 53348238

Ook als u nu geen gebruik kunt maken van de opvang krijgt u de gemaakte kosten in zijn geheel terug.

Mocht u de incasso hebben stopgezet dan verzoeken we u alsnog de factuur van maart en april te betalen. Mocht dit niet lukken, dan vragen we u met ons (naam afdeling KO) contact op te nemen. 

In het kort:

 • Als u uw factuur van maart en april heeft betaald, dan krijgt u uw eigen bijdrage terug. De overheid kijkt naar de gegevens zoals die bij de Belastingdienst bekend zijn.
 • Eind mei wordt door ons Open-Up|Fun-Kidz het deel van uw eigen bijdrage wat bestaat uit het bedrag dat u aan ons betaalt boven het maximum uurtarief, terugbetaald/ verrekend.
 • Het deel van de overheid wordt in één totaalbedrag teruggestort aan het einde van de periode van sluiting van de opvang. Noodopvang is kosteloos. Ouders die gebruik maken van de noodopvang – ook als dit meer uren zijn dan in uw overeenkomst staat, hoeven niets extra’s te betalen.
 • U hoeft niets te doen tenzij uw inkomen daalt, dan vragen wij u dit door te geven aan de Belastingdienst via www.mijntoeslagen.nl  nl

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website naar de website van de overheid raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.

Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang

Hier vindt u de meest gestelde vragen van ouders over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Tot slot willen wij u nogmaals bedanken voor uw steun, uw begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in Sport & Cultuur BSO Open-Up|Fun-Kidz

We wensen iedereen veel sterkte toe de komende weken, we missen de kinderen heel erg en hopen u en uw kind binnen afzienbare tijd in goede gezondheid weer te zien!

Met vriendelijke groeten, Namens Open-Up|Fun-Kidz, Cyril Breinburg

3 april Belangrijke Corona (maatregel)-update.

Beste ouder/verzorger,

Dank vooraf.

Mijn dank is groot, niet alleen die van mij maar ook van alle 19 pedagogisch medewerkers die in dienst zijn van BSO Open-Up!|Fun-Kidz, die nu kunnen dienen voor de maatschappij in de bizarre tijd!

Wij zijn blij iets te kunnen betekenen als noodopvang in Breda met name op de school de Spoorzoeker. Mijn dank is ook groot dat u zich houdt aan de voorschriften die zijn medegedeeld door de bekende instanties, zowel zakelijk als sociaal!

Hopende dat u inmiddels ook een weg heeft gevonden in het thuis onderwijs en de diverse activiteiten in en rondom het huis.

Er zijn bij ons diverse ideeën ontstaan en wij zullen jullie hierover spoedig informeren, maar nu vooral de planning en organisatie rond krijgen t/m 28 april en de aansluitende meivakantie.

Kinderopvang-organisaties en scholen zijn met ingang van 16 maart tot en met 28 april gesloten. Kinderen moeten thuisblijven, met uitzondering van kinderen van ouders die een zogeheten vitaal (en/of cruciaal) beroep hebben. BSO Open-Up!|Fun-Kidz zal daarvoor noodopvang regelen.

Ouders die allebei in vitale beroepen werken kunnen noodopvang opvragen. Werkt één van de ouders in een cruciaal beroep en de andere ouder kan geen opvang thuis regelen, dan bieden wij ook opvang aan.

Meivakantie

Binnenkort weten we meer of ouders hun kinderen kunnen opgeven voor de meivakantie.

Wij wachten daarvoor de laatste berichtgeving af in de week van 21 april.

Wij hebben 2 scenario’s klaar. Mei is nog noodopvang of meivakantie.

Het aanmelden voor de meivakantie kan dan ook pas vanaf woensdag 22 april (t/m 24 april) via Konnect.

Heb je opvang nodig, mail dan naar info@open-up.nu

Heb je plotseling spoedopvang nodig, bel dan naar kantoor: 06-533 48 238. We zijn maandag t/m vrijdag te bereiken. Wordt de telefoon niet meteen opgenomen, wees gerust, we bellen u terug.

De komende weken gaat de opvang van kinderen voor ouders die in vitale beroepen werken gewoon door. We halen de kinderen op bij school en gaan lekker buitenspelen.

Betaling factuur 

Alle ouders krijgen volledige compensatie van de kinderopvangkosten. De regeling wordt op dit moment uitgewerkt. Het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag wordt door onze BSO achteraf nabetaald aan de ouder. Naar verwachting komt begin april een formulier hiervoor en krijgen we meer informatie, zie ook meest gestelde vragen compensatie.

De drie branchepartijen, de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOinK en BMK, hebben gezamenlijk een brief geschreven waarin een dringend beroep wordt gedaan op ouders, om hun factuur gewoon te betalen. Zo houdt u uw kinderopvangtoeslag en blijft uw plek op de BSO verzekerd. Zie brief branchevereniging

Wat als uw inkomsten teruglopen? 
Voor ouders/ zelfstandigen is het advies; geef je inkomenswijzigingen snel door aan de Belastingdienst. Dan wordt je kinderopvangtoeslag verhoogd, de Belastingdienst kan dit binnen een maand regelen.

Wij werken in de vitale sector en moeten extra werken, kan ik extra opvang afnemen?
We hebben een belangrijke taak in het draaiende houden van vitale processen. Als je klant bent bij ons en extra opvang nodig hebt, mail dan naar info@open-up.nu  Zitten deze opvangdagen niet in je pakket, dan zullen we vooralsnog geen extra kosten in rekening brengen.

Wij weten nog niet zeker of we opvang nodig zullen hebben, hoe moet ik dit aangeven?
Je kunt een mail sturen naar info@open-up.nu als je opvang nodig hebt.

De branchevereniging kinderopvang die bij het overleg met het kabinet heeft gezeten afgelopen middag, heeft een FAQ opgesteld met de meest gestelde vragen:

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als u uw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Als u niet tot deze beroepsgroepen behoort, is het dringende advies om als het kan thuis te werken tot en met 28 april 2020.

Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaliter naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden)Mag ik mijn kind toch brengen?
Nee, uw kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Uiteraard blijven wij het nieuws op de voet volgen over de gevolgen van het sluiten van kinderopvangorganisaties. Wij zullen ouders per mail op de hoogte houden en houd onze ouderportaal/Konnect in de gaten!

Heb je vragen, bel naar Cyril Breinburg of stuur een mail naar info@open-up.nu. Ook kun je kijken op de website van de Branchevereniging Kinderopvang. 

Slotwoord

Het Coronavirus heeft voor ons allen een impact op ons privé en zakelijk leven.

Privé omdat we in onze directe omgeving mensen kennen die ziek zijn, zakelijk omdat het bedrijf waar je werkt en/of eigenaar van bent, te maken krijgt met allerlei nieuwe uitdagingen. Wij als Open-Up!|Fun-Kidz zijn ons daar zeer van bewust. We wensen jullie dan ook enorm veel beterschap en sterkte, maar ook steun die je vanuit welke hoek dan ook krijgt of nodig hebt. Omdat we de onderlinge verbinding hoog in het vaandel hebben staan, zijn we zeer benieuwd naar jullie ervaringen momenteel. Wellicht zijn er manieren waardoor we elkaar kunnen ondersteunen?

Ook onze BSO Open-Up!|Fun-Kidz heeft natuurlijk te lijden onder deze crisis. Wij moeten hier zo goed mogelijk mee om weten te gaan. Activiteiten (zoals Koningsspelen en Kamperen) en vakanties moeten we schrappen of verplaatsen.

Nogmaals iedereen heel veel sterkte de komende tijd.

Met vriendelijke groet, Namens team Open-Up!

Cyril Breinburg