Oudercommissie

Medezeggenschap: ouders betrekken bij de opvang

Steeds meer ouders kiezen voor een vorm van kinderopvang voor hun jonge kinderen. Dat betekent dat ouders de opvoeding en zorg van hun kinderen met beroepskrachten delen; voor veel jonge ouders een nieuwe situatie. Als ouders hun kind naar een kindercentrum brengen, betrekken zij het kindercentrum bij de opvoedingsomgeving van het kind. Ouders worden in de kinderopvang als “klanten” aangeduid. Open-Up!|Fun-Kidz ziet ouders ook als partner, want in de praktijk blijken ouders zich veel meer zo op te stellen. De een heeft de ander nodig voor een zo goed mogelijke opvoedingssituatie van het kind. De betrokkenheid van ouders is niet alleen in het belang van ouders, maar ook van de kinderen. Als ouders en leidsters prettig samenwerken en goed communiceren kunnen ze daarmee de verschillende werelden van het kind als het ware ‘verbinden’. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid, wat nodig is als basis voor zijn verdere ontwikkeling.

Medezeggenschap en betrokkenheid van ouders is een belangrijke peiler in de Wet Kinderopvang. Maar… willen ouders eigenlijk wel betrokken worden bij de kinderopvang?

Het eigen kind:

Hierbij staat het wel en wee van het eigen kind in de opvang centraal. De meeste ouders willen graag weten hoe hun kind zich voelt in de opvang. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat alle ouders zich, hoe dan ook, op hun manier, inzetten voor de opvoeding van hun kinderen.

Bij de groep:

Hiermee wordt alles bedoeld wat ouders rechtstreeks aangaat en te maken heeft met de groep waarin hun kind zit.

Bij het beleid:

Hier gaat het over interesse in de opvang in zijn geheel en de manier waarop deze georganiseerd wordt. Dit zijn dus ouders die interesse tonen om beleidsmatig mee te werken.

Naar aanleiding van deze verschillen in betrokkenheid, zou je vier vormen van ouderparticipatie binnen de opvang kunnen onderscheiden:

Meeleven:

Hierbij is er bij ouders een actieve interesse voor het reilen en zeilen van de opvang en voor de beleving van hun kind. Er is aandacht voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de begeleiders en de ouders. Activiteiten die hierbij passen zijn bijvoorbeeld deelname aan een koffie-ochtend, een knutselavond, of een ouderavond over een thema wat speelt binnen de groep.

Meedoen:

Deze vorm van participatie zie je bij ouders die het leuk vinden iets te doen voor/met hun kind en zijn directe omgeving op het kindercentrum. Hier ligt de klemtoon op het verlenen van hand- en spandiensten, zowel klusjes als meedoen met de kinderen. Het gaat vooral om praktische deelname zoals knutselen voor sinterklaas, plantjes verzorgen voor de groep, het samen werken aan de buitenruimte, etc.

Meedenken:

Deze ouders willen een adviserende inbreng hebben in de ontwikkelingen in de organisatie en het beleid van de opvang. Hiervoor moeten ouders structureel een plaats krijgen in de organisatie en georganiseerd zijn in bijvoorbeeld een werkgroep van de oudercommissie. Maar deze betrokkenheid zie je bijvoorbeeld ook terug bij een ouderavond over nieuw (pedagogisch) beleid.

Meebeslissen:

Deze ouders hebben een beslissende bevoegdheid, naast de andere betrokkenen, als het gaat over activiteiten, en (toekomstig) beleid. Ook hier moeten de ouders een plaats krijgen binnen de organisatie, namelijk in de oudercommissie.
Bovenstaande uiteenzetting kan dienen als een simpele kapstok om te kijken of er op het kindercentrum al voldoende gebeurt en op welk gebied nieuwe initiatieven op zijn plaats zijn.